Home 5 Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

A. Verplichtingen verhuurder

Verhuurder is verplicht de kampeerauto als volgt ter beschikking te stellen:

 1. Tijdig en op de plaats zoals afgesproken in deze overeenkomst.
 2. In goede staat die overeenstemt met de wettelijke bepalingen.
 3. Compleet met eventuele inventaris en toebehoren.
 4. Met bijbehorende documenten zoals het kentekenbewijs en verzekeringsbewijs
 5. Met voldoende instructie vooraf over gebruik van de kampeerauto, inventaris en toebehoren.

B. Verplichtingen huurder

Huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur- en borgsom te voldoen ook al gebruikt hij de kampeerauto niet of voor een gedeelte van de huurperiode, tenzij er annuleringskosten worden voldaan als bepaald in artikel D.
 2. Zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs en daarmee de kampeerauto mag besturen.
 3. De kampeerauto zorgvuldig, in overeenstemming met zijn bestemming, te gebruiken.
 4. De instructies van de verhuurder op te volgen. De kampeerauto niet aan anderen dan aangegeven in deze overeenkomst in gebruik te geven of te verhuren.

De kampeerauto tijdig (zoals afgesproken in deze overeenkomst) en in dezelfde staat als bij aanvang van de in te leveren bij verhuurder.

C. Bord

 1. Bij aanvang van de huurperiode betaalt huurder een borg aan verhuurder. Dit bedrag zal door verhuurder, worden terugbetaald aan huurder onder aftrek van hetgeen huurder aan verhuurder nog verschuldigd is. Bijvoorbeeld extra kilometers of aan de huurder toerekenbare schade aan het gehuurde en administratiekosten. Verhuurder dient deze schade en kosten te bewijzen, bijvoorbeeld door foto’s en nota’s.
  Mocht de borg niet toereikend zijn, dan kan verhuurder de huurder aanspreken voor het meerdere.

D. Annulering huurder

 1. Huurder dient schriftelijk (post/e-mail/tekst bericht) annuleren.
 2. 2.Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  a.15% van de huurprijs bij annulering langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  b.50% van de huurprijs bij annulering langer dan 2 maanden maar niet langer dan 3 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  c.70% van de huurprijs bij annulering langer dan 1 maand maar niet langer dan 2 maanden voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  d.90% van de huurprijs bij annulering vanaf 1 dag maar niet langer dan 1 maand voor aanvangsdatum van de huurperiode;
  e.100% van de huurprijs bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 3. Verhuurder mag naast de annuleringskosten een vast bedrag van €25,- aan administratiekosten in rekening brengen.
 4. Indien de kampeerauto voor (gedeeltelijk) overeengekomen periode alsnog wordt verhuurd aan een derde, worden de annuleringskosten verminderd met de huuropbrengst.

E. Niet nakoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming van een geringe aard of omvang is. Bij ontbinding bestaat er aanspraak op een vergoeding van eventuele schade, tenzij de tekortkoming aan deze partij zelf kan worden toegerekend.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van verhuurder restitueert hij (een deel van) de betaalde huurprijs.
 3. Wordt de kampeerauto niet of niet tijdig afgeleverd, dan heeft huurder recht op 25% van de huursom, behoudens het recht op schadevergoeding, zoals genoemd in lid 1.
  Brengt huurder de kampeerauto later terug dan overeengekomen, dan heeft verhuurder per dag recht op een vergoeding van de dagprijs (evenredig percentrage van de huurprijs).

F. Kosten tijdens verhuur

 1. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de kampeerauto tijdens de huurperiode, zoals boetes en tol, komen voor rekening van huurder. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van verhuurder. Indien er sprake is van een gebrek, dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder om de mogelijkheden te bespreken.

G. Schade

 1. Bij diefstal, inbeslagname of aanzienlijke beschadiging van de kampeerauto, inventaris en toebehoren, treedt huurder in overleg met verhuurder. Huurder houdt zich aan de instructies van de verhuurder.
 2. Huurder is aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend. De schade kan niet op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van een vooraf voor deze kampeerauto afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van verhuurder in rekening brengt komt wél voor rekening van huurder.

H. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.